Vstaň a splň svůj úkol, jsme s tebou. Buď silný a jednej!“

Ezdráš 10,4

Slyšeli jste nebo četli knihy od Simona Sineka? Ať už je odpověď ano nebo ne, tady je velmi dobré video s českými titulky.

Trvá to 18 minut, ale bude to velmi dobře strávený čas. Tam si vyslechnete myšlenku, která se jmenuje „Zlatý kruh“.

Když spolu procházíme témata vůdcovství, můžete mít dojem, že při vedení třeba hlavně udělat hodně věcí. Když vám říkám:“… vedoucí dělá to nebo to…“, je to tak, ale nemá to být jen práce pro práci samotnou. Vždycky musíte vědět proč. Pokud jste viděli Sinekovo video (a doporučuji si přečíst i jeho knihu Začni otázkou proč), všimněte si, že hovoří o zlatém kruhu, který se skládá ze třech dalších kruhů. Ten vnější představuje otázku „CO?“, prostřední „JAK?“ a nejmenší uvnitř „PROČ?“ Vysvětluje, že většina lidí (firmy, církve, rodiny atd.) by si měli definovat a dobře komunikovat co dělají, jak to dělají a proč to dělají. Podle tohoto autora, pokud si otázky kladete zvenku dovnitř tohoto zlatého kruhu, je to cesta bez ovoce (tak, že se nejprve ptáte CO?). Pokud bychom však šli naopak, zevnitř ven, výsledky by byly mnohem efektivnější (když se nejdřív ptáte PROČ?).  

Mohli bychom říct, že Bible je kniha historie mnoha vůdců. Byli to patriarchové, králové, kněží, soudcové, reformátoři, vedoucí armád, rodiče, zákonodárci, správcové vlád, pravé ruce císařů, proroci, vizionáři, zakladatelé sborů, apoštolové, pastýři a další. Existují tisíce příběhů, kdy vůdcové vykonali mnohé velké činy a byli při tom motivováni spíš otázkou Proč?, než otázkami Jak? a Co? Ne že by tyto dvě věci nebyly důležité, ale jsou druhořadé. 

Chtěl bych vám ukázat několik myšlenek týkající se třech vůdců, které mám rád: Ezdráš, Zerubábel a Nehemiáš. Tito tři lídři jsou podle mne jedněmi z nejzajímavějších příkladů vedení v Písmu. Byli klíčovými lidmi v historii Božího lidu po deportaci do Babylonu. 

Podívejme se, co tito tři udělali:

A. Zerubábel obnovil chrám

B. Ezdráš obnovil uctívání

C. Nehemiáš postavil hradby

Také se můžeme krátce podívat na to, jakým způsobem dosáhli tyto velké kroky:

  1. Zerubábel se vrátil z Babylonu s velkým počtem lidí (42 360 podle Ezdráše 2:64 – nepočítaje 7 337 sluhů a služek, kteří je doprovázeli, plus dvě stě zpěváků a zpěvaček). Přispěli k velkému pokladu na obnovu chrámu a začali obývat města, ze kterých byli vyhnáni nejméně na padesát let. Připojili se ke knězi Jošuovi, aby postavili zničený oltář a vrátili se k přinášení obětí Bohu; vrátili se také k oslavě svých svátků ustanovených Mojžíšovým zákonem a zaplatili hodně peněz zedníkům a tesařům za práci na stavbě. Z Libanonu koupili cedrové dřevo. O dva roky později už pověřili levity ve věku od dvacet let nahoru řízením práce na chrámu Hospodina.  A když všichni lidé viděli, že byly opět položeny základy chrámu, plakali a chválili Boha. 

Po takovém přelomu museli přestat kvůli útokům svých protivníků, ale později se jim podařilo pokračovat ve stavbě chrámu se vší podporou krále Daria a s pomocí všech lidí, kteří byli plní motivace vidět hotový chrám. Všechno to si můžete přečíst v Ezdrášovi od 1. do 6. kapitoly.

B. Ezdráš. Šedesát let po rekonstrukci a zasvěcení chrámu přichází z Persie Ezdráš s dalším velkým počtem lidí, tentokrát s podporou krále Artaxerxe. Ezdráš měl plnou ekonomickou podporu krále a podařilo se mu vést lidi, měl mezi nimi velký vliv. Byl to velký státník, ale také muž, který žil dynamickou spiritualitou. To potvrzuje fakt, že ještě během cesty do Jeruzaléma vyhlásil půst za to, aby je Bůh ochraňoval. Později v modlitbě pokání za sebe a ostatní lidi vyznal, že porušovali Boží zákony. V důsledku toho potom přijal velmi vážné a tvrdé rozhodnutí pro všechny. Tento příběh najdete v Ezdrášovi od 7. do 10. kapitoly.

C. Nehemiašovi bylo velmi líto, v jakém stavu byl jeho lid v Jeruzalémě. Modlil se k Bohu a dostal od něho podporu. Král Ataxerxes ho poslal do Jeruzaléma se stráží, která ho měla doprovázet. Zanedlouho ho vidíme, jak povzbuzuje celé město, zapojí je do rekonstrukce hradeb, které se jim podaří postavit pouze za 52 dní. Zvu vás přečíst si knihu Nehemiáš kapitoly 1 až 11, abyste zjistili strategie, které použil, když organizoval lidi při stavbě hradeb a jak si poradil navzdory velkým překážkám a opozici nepřátel.

Pokud bychom nakreslili Sinekuv zlatý kruh, je zřejmé, co tito tři udělali, tito velkolepí lídři a jak postupovali. Nejdůležitější u toho je, jaký měli důvod, že byli schopni získat množství ekonomických a lidských zdrojů na uskutečnění tak skvělého díla. Co to bylo, co je motivovalo, aby dosáhli, že je stovky lidí následovali a ztotožnili se s jejich plány? Co je tahalo? Jaké byly jejich důvody?

Možná bychom si měli přečíst Písmo, aby nám to bylo co nejjasnější:

A. Zerubábel. Ezdráš 3: 2 hovoří: „Jošua, syn Jocadakův, se svými bratry kněžími a Zerubábel, syn Šealtielův, se svými bratry začali stavět oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli přinášet zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mojžíše.“

Pokud se mě ptáte, co motivovalo tohoto vůdce, řekl bych, že jeho důvodem bylo, že chtěl, aby v jeho národě bylo obnoveno společenství s Bohem. Byl pohnut horlivostí vidět, že všechno, co kdysi fungovalo se znovu vrátí. 

B. Ezdráš. V Ezdrášovi 7:10 nacházím důvod pro tohoto vůdce. Tady se říká: „Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův Zákon a aby učil jeho ustanovení a řády v Izraeli.“ Připravil své srdce, aby zkoumalo Hospodinův zákon a aby v Izraeli učil jeho ustanovení a vyhlášky. Tento muž měl ve své vizi velmi jasno. Jeho nitro pohltila potřeba učit jeho lid Boží vůli. To byla jeho motivace a jeho proč … a jeho úsilí bylo zaměřeno na lidi poznat Boží Slovo a porozumět mu. Podívej se, co říká Nehemiáš 8: 7–9. Tam zjistíš, že Ezdráš, Nehemiáš a leviti vynaložili všechno úsilí na čtení a vysvětlování zákona.

C. Přečtěte si Nehemiášúv krátký projev, ve kterém vyzval lidi, aby se připojili ke stavbě hradeb (slova vůdce, který vytváří synergie). Bude to stačit, abyste objevili vášeň, která vládla, důvod, který ho přinutil opustit svoji zónu pohodlí, a to strhlo mnohé, ve kterých probudil stejnou vášeň:  „Sami vidíte, jak bídně na tom jsme. Jeruzalém je zpustošený a jeho brány spálené. Pojďme znovu vystavět jeruzalémské hradby, ať skončí naše potupa!“ Neh. 2, 17

Nehemiáš nemluvil pouze o tom, co je potřebné udělat, ale i proč: „ …ať skončí naše potupa!“ To znamená, můžeme být lepší, přátelé. Když se spojíme, získáme zpět všechno, co jsme ztratili. A chvíli mu trvalo, než vysvětlil, jak ho Bůh podporoval až to této chvíle. Dával mu přízeň u krále, dostával zdroje a listy podpory, aby to nikdo nemohl zastavit. A jaká byla reakce od lidí: „Pojďme stavět!“ 

Moji přátelé, moji kolegové: vedení není o tom „prodat motorku“, není to o tom, aby od nás lidé kupovali naše akční plány nebo strategie. Vedení je o tom, co nás všechny dělá silnými a sjednocuje nás. Pokud máme jasnou vizi a zhmotňujeme ji, najdeme lidi, kteří se k tomu přidají a budou ji chtít také ztělesnit.

Musíme teda pochopit, že vedení jsou činy v reakci na vizi, vášeň a volání. Dobrý lídr ve skutečnosti odmítá dělat všechno, a pouze plnit agendu. Nemyslete jen na to, abyste byli produktivní (děláte všechny druhy činností), ale abyste byli efektivní (že, to všechno, co děláte, má smysl). Chcete dělat všechno, co vás přiblíží vizi, ke které jste byli povolaní. A přijmete každý nápad s odhodláním nebo přínos lidí okolo vás, kteří přispívají k této vizi, jakoby to byl váš vlastní nápad. Nepohrdejte ním, protože jste ho nevymysleli sami. Naopak, těšte se z něho, protože je to důsledek toho, že se inspirovali i ostatní ve vašem okolí a chápou, kam směřujete. 

Není to vaše nebo jejich vidění, ale Boží vidění pro všechny. Naše cíle dosáhneme, pokud se všichni spolu učíme a pracujeme v prospěch stejného cíle.

* Inspirované knihou LIDERhAZalGO od autora Edmundo Hernández, 2020.

Autor fotky: Olya Kobruseva na Pexels

Eva Bechná pracuje jako pastorační asistentka ve sboru Církve bratrské v Žilině. Ve sboru se mimo jiné věnuje dlouhodobě práci s dětmi a maminkami a také vydávání sborového newsletteru Fajo.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Na našem webu používáme soubory cookie

Potvrďte prosím, zda přijímáte naše sledovací soubory cookie: Google Analytics, Facebook Pixel. Sledování můžete také odmítnout, takže můžete nadále navštěvovat naše webové stránky bez odesílání jakýchkoli dat službám třetích stran.